Čl. I   Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností, v súčasnosti vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, podiel 1/1. Tieto nehnuteľnosti sú:


Stavba, rodinný dom so súpisným číslom 119, postavený na parcele č. 1640/6


Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m², parcela č. 1640/5


Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m², parcela č. 1640/6


Pozemok, záhrada o výmere 149 m², parcela č. 1641/6


Pozemok, záhrada o výmere 10 m², parcela č. 1641/7


Pozemok, záhrada o výmere 33 m², parcela č. 1641/8


( Ďalej len „ nehnuteľnosti “ )


Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území obce Dlhé Pole, okres Žilina a sú zapísané na liste vlastníctva č. 5811, ktorý vedie Okresný úrad Žilina, Katastrálny odbor. Predmetom zmluvy je aj prevod vlastníctva zemných inžinierskych sietí – vodovodná, elektrická, plynová prípojka, kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia domu so vsakovacou jamou. Inžinierske siete sa nachádzajú na uvedených nehnuteľnostiach (ďalej spolu len „ predmet kúpy “).


2. Predávajúci touto zmluvou predáva zo svojho výlučného vlastníctva predmet kúpy, bez tiarch a v stave v akom sa nachádza, a kupujúci predmet kúpy v takomto stave kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti (podiel 1/1).


3. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v článku III tejto zmluvy.

Čl. II  Opis a rozloha nehnuteľnosti

1. Rodinný dom a pozemky, ktoré tvoria predmet kúpy sa nachádzajú v centrálnej obytnej zástavbe obce Dlhé Pole. Prístup je z automobilovej uličnej komunikácie. Na prízemí objektu sa náchádza vstupné priedomie, kuchyňa, 2 chodby, kúpeľňa s wc, 3 izby. Polozapustený suterén tvorí technická miestnosť, chodba, 2 sklady a kamenná pivnica so samostatným vstupom. Objekt má manzardovú obytnú nadstavbu prístupnú so schodov na prízemí domu. Príslušenstvo domu tvoria 2 garážové prekryté stánia.


2. Celková výmera pozemkov 699 m² z toho zastavaná plocha rodinného domu 146 m².


3. Konštrukcia rodinného domu: Pôvodná omietnutá zrubová drevostavba na hydroizolačnej lepenke s pivnicou na kamenných základoch. Pôvodná murovaná podpivničená prístavba. Drevená hrázdená manzardová nadstavba a drevená priehradová konštrukcia strechy vo viacerých rovinách  s atypickým obkladom a krytinou z farbeného oceľového plechu.


4. Technické vybavenie domu: V interiéri je inštalovaný rozvádzač elektriny prízemia, elektroinštalácia prízemia domu, pôvodný vnútorný vodovod a kanalizácia, pôvodné zariaďovacie predmety na prízemí, pôvodný prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody v kuchynskej linke, čistiareň odpadových vôd, vonkajšia kanalizácia. Vykurovanie zabezpečuje ústredný rozvod teplovodných vykurovacích telies na prízemí a poschodí. Zdroj tepla je drevoplynový kotol so zásobníkom vykurovacej vody umiestnený v technickej miestnosti suterénu. Okná prízemia aj nadstavby majú v ráme zabudovaný tepelný výmeník (vždy 1 okno v miestnosti) pre zníženie tepelných strát pri vetraní. Všetky ostatné okná nadstavby majú pevný rám.


5. Tepelná ochrana domu: Pri rekoštrukčných prácach sa inštalovalo zateplenie obvodového plášťa podľa súčasne platných predpisov a noriem. Zostáva uskutočniť inštaláciu dosiek minerálnej vlny na ploche cca 30 m² obvodového muriva prízemia (je zakúpená, nie je osadená), tepelnoizolačný obklad soklového muriva obytnej časti domu a zateplenie vnútorných podláh domu.


6. Prebiehajúce a plánované stavebné práce: Elektroinštalácia poschodia, inštalácia plynového kotla so zásobníkom teplej úžitkovej vody (je zakúpený, nie je osadený), inštalácia obnoviteľného zdroja pre ohrievanie teplej úžitkovej vody, osadenie zariaďovacích predmetov na poschodí aj prízemí, vnútorné rozvody vody a kanalizácie, podlahy, omietky, sadrokartónové stropy obytnej nadstavby, úpravy vnútorných povrchov a schody do nadstavby, stavebné konštrukcie vonkajších plôch a úpravy oplotenia. Stavebné práce uskutočňuje firma Archia s.r.o., stavebník Ing. arch. Ján Barník, tzn. predávajúci z tejto kúpnej zmluvy.

Čl. III   Kúpna cena a platby

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 160 000,- € s DPH ( slovom stošesťdesiattisíc eur ), ktorú kupujúci uhradí bankovým prevodom na účty uvedené v záhlaví predávajúceho, v splátkach a termínoch, nasledovne:


Splátka 1, do siedmich dní od podpisu zmluvy obidvoma stranami.

Firemný účet 92 000,- € s DPH ( slovom deväťdesiatdvatisíc eur )


Splátka 2, do siedmich dní od podpisu zmluvy obidvoma stranami.

Viazaný stavebný účet 18 000,- € s DPH ( slovom osemnásťtisíc eur )


Splátka 3, do 15. januára 2025, daňová povinnosť 01/2025.

Firemný účet 14 000,- € s DPH ( slovom štrnásťtisíc eur )


Splátka 4, do 15. januára 2025, daňová povinnosť 01/2025.

Viazaný stavebný účet 36 000,- € s DPH ( slovom tridsaťšesťtisíc eur )


V prípade, že splátky nebudú v požadovanej výške, v termínoch a na požadovaných účtoch uhradené, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho.


2. Použitie finančných prostriedkov na viazanom stavebnom účte (s výnimkou základného daňového odvodu DPH 20%) je podmienené výlučne pre účely nákupu stavebných materiálov a prác podľa článku II ods. 6, pre rekonštrukciu a úpravy vonkajších plôch predmetu kúpy, tzn. rodinný dom Dlhé Pole 119, ako je uvedené v stavebnom povolení S2018/00305/1272/DOL. (ďalej len ,, stavebné povolenie “)


3. Založenie, prevádzkovanie a zánik viazaného stavebného účtu upravuje osobitne zmluva, ktorá je  podpísaná predávajúcim, kupujúcim a spoločnosťou Banka, a.s., ktorá je zastúpená firemným bankárom.


4. Zmluvné strany prehlasujú, že úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny budú pokladať vzájomné záväzky týkajúce sa vyplatenia kúpnej ceny za vyrovnané a nebudú si tak nič dlžné.

Čl. IV  Prehlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že:


a)  Predmet kúpy je bez akýchkoľvek právnych vád, neviaznu na ňom záložné práva tretích osôb, nie sú k nemu zriadené žiadne vecné bremená v prospech tretích osôb.


b)  Na predmet kúpy sa neviaže nájomné, užívacie alebo iné právo, o ktorom by kupujúci nebol informovaný.


c) Predávajúcemu nie je známy žiadny fyzický ani právnický subjekt, ktorý by mohol uplatniť akýkoľvek právny nárok na predmet kúpy a tým znemožniť prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.


d)  Predmet kúpy je v dobrom technickom stave.


e) Vzhľadom k prebiehajúcim a plánovaným stavebným prácam na úprave vnútorných konštrukcií, zariadení a vonkajších konštrukcií, a vzhľadom ku skutočnosti, že objekt ešte nie je skolaudovaný, dom v súčasnej dobe nie je vhodný na užívanie.


f) Ako osoba odborne spôsobilá na Energetickú certifikáciu pre miesto spotreby Tepelná ochrana budov, Ing. arch. Ján Barník vypracuje na vlastný náklad Energetický certifikát rodinného domu Dlhé Pole 119, s vyhodnotením použitých tepelnotechnických materiálov, konštrukcii a technického vybavenia objektu.


2. Kupujúci prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že sa s prehláseniami predávajúceho oboznámil a že mu je známy technický stav predmetu kúpy z fyzickej obhliadky na mieste samom. Menovite - stavebná a remeselná inštalácia obkladu a strešnej krytiny, osadenie okien, dverí, tepelných izolácii a všetkých ostatných konštrukcii inštalovaných v procese prebiehajúcej výstavby. Kupujúci je rovnako oboznámený s ohrozením predmetu kúpy živelnou pohromou. Pre elimináciu možných škodlivých následkov uzavrel predávajúci zmluvu z poisťovňou, ktorá je v čase podpisu zmluvy platná.


3. Kupujúci na základe skutočností uvedených v článku IV odsek 1 a 2, kupuje predmet kúpy od predávajúceho tak ako stojí a leží.

Čl. V   Prevod vlastníckého práva

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Žilina, Katastrálny odbor o povolení jeho vkladu.


2. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podpisujú obe zmluvné strany spoločne. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude Okresnému úradu Žilina, Katastrálny odbor doručený predávajúcim do piatich dní po zaplatení kúpnej ceny splátky 1 a splátky 2, podľa článku III ods. 1, na účty predávajúceho.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí predávajúci, pričom náklady spojené s overením podpisu kupujúceho si hradí kupujúci.


4. Zmluvné strany sa dohodli, že fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční bezodkladne po povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.


5. Pri odovzdaní predmetu kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky dokumenty, ktoré súvisia s predmetom kúpy a ktoré má k dispozícii.

Čl. VI   Zriadenie vecného bremena

1. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5811, ktorý vedie Okresný úrad Žilina, Katastrálny odbor, je povinný z vecného bremena výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností uvedených v článku I ods. 1 - predmet kúpy. Na tieto nehnuteľnosti sa viaže stavebné povolenie.


2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – Archia s.r.o., IČO: 47542501, Dlhé Pole 1149, 01332, konateľ Ing. arch. Ján Barník


3. Vecné bremeno spočíva v práve prístupu na stavebný pozemok a do rodinného domu, súpisné číslo 119, LV č. 5811, pre uskutočňovanie stavebných prác uvedených v stavebnom povolení S2018/00305/1272/DOL.


4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti z vecného bremena dohodnutého touto zmluvou, spojené s vlastníctvom nehnuteľností, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, v prípade prevodu nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na jej nadobúdateľa.


5. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí so zriadením vecného bremena a zároveň sa zaväzuje:


a)  Vykonávať stavebné práce uvedené v článku II odsek 6, v rozsahu, ktorý umožňuje finančné krytie viazaného účtu.


b)  Uhrádzať mesačné splátky elektrickej energie spotrebovanej na odbernom mieste - rodinný dom Dlhé Pole 119, predmet kúpy.


c)  Zabezpečiť vykurovanie objektu pre správnu funkciu inštalovaného technického vybavenia.


d)  Uhrádzať ročné splátky poistenia na prípadné poškodenie nehnuteľnosti vplyvom živelnej pohromy.


6. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.


7. Vecné bremeno vznikne a oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá a všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.


8. Oprávnený a povinný z vecného bremena sa zaväzujú, že po kolaudácii stavby, predmetu kúpy, vypracujú zmluvu o zániku vecného bremena. Návrh na zánik vecného bremena do katastra nehnuteľností podá a všetky poplatky spojené so zánikom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.

Čl. VII   Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po jednom vyhotovení a dve vyhotovenia budú predložené Okresnému úradu Žilina, Katastrálny odbor pre účely povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.


2. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že súhlasia so zverejnením obsahu zmluvy, okrem ustanovení týkajúcich sa osobných údajov.


3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.