Tab. A

Tab. B

Tab. C

Tab. D

Tab. E

Spoločnosť Archia preinvestovala na projekt, rekonštrukciu rodinného domu, inžinierske siete, úpravu oplotenia zo strany ulice a úpravy vonkajších povrchov (ďalej len nehnuteľnosť, Tab. A) v účtovnom období rokov 2017-20 finančné náklady 56 608 €. Špecifikáciu stavebných prác a materiálov týchto nákladov znázorňuje Tab. B. Následne Archia uzatvorila zmluvu s bankou na termínovaný úver 70 000 €. Stavebné investície do nehnuteľnosti, ktoré dosiahli v období 2021-23 výšku 53 601 €  znázorňuje Tab. C. Tieto investície sa uskutočnili čerpaním úveru, pričom zostatok bol použitý na mzdu zamestnanca. Uvedené je možné spätne overiť vo fakturácii podvojného účtovníctva Archia a dosledovať na stavbe. Celková preinvestovaná čiastka z účtovného obdobia 2017-23 predstavuje 110 209 € na material a stavebné práce pri rekonštrukcii nehnuteľnosti.


Navrhovaná kúpna zmluva so zriadením vecného bremena (ďalej len zmluva), ktorú uvádza karta NA PREDAJ, ustanovuje predajnú cenu nehnuteľnosti 160 000 € s DPH. Obchodná dohoda by umožnila vyplatenie istiny úveru, ktorá predstavuje k dátumu 31.3.2024 sumu 63 063 €, Tab. D. Po vyplatení DPH 20% a mzdy zamestnanca, by bolo možné a zároveň povinné,  z úhrady kupujúceho,  ktorá má tvoriť v účtovnom roku 2024  celkom 110 000 € (v dvoch splátkach) použitie 15 000 € na výstavbu nehnuteľnosti. Podmienky čerpania investície (súčasť predajnej ceny - splátka 2 pre obdobie 2024, splátka 4 v období 2025) upravuje špeciálna zmluva na viazaný stavebný účet (ďalej len banková zmluva), ktorú uzatvorí Archia, kupujúci investor a banka. Spoločnosť Archia má právo a povinnosť z bankovej zmluvy, v účtovnom období roku 2024, po uhradení DPH 20 %, použiť  zostatok 15 000 €  na:


a) Úhradu faktúr nákupov stavebných materiálov a prác pre rekonštrukciu nehnuteľnosti. Prevádzkovateľ účtu odošle platby na účty dodávateľov stavebných materiálov a prác uvedených v jednotlivých faktúrach.


b) Úhradu blokových cenových dokladov za nákup stavebných materiálov pre rekonštrukciu nehnuteľnosti. Banka po predložení už zaplatených blokových dokladov odošle platby na firemný účet  Archia.


Všetky predložené doklady môžu byť, iba z časového obdobia účtovného roku 2024, po podpise zmluvy. Doklady k úhrade dodávateľských faktúr budú obsahovať kópiu faktúry, súhlas investora s úhradou faktúry potvrdený podpisom a pečiatkou, dátum a miesto podpisu. Doklady k úhrade blokových cenových dokladov budú obsahovať kópiu uhradených blokových dokladov, súhlas investora s preplatením blokových dokladov potvrdený podpisom a pečiatkou, dátum a miesto podpisu. Každý potvrdený doklad bude vyhotovený 1x pre investora a 1x pre firmu Archia. V prípade ak Archia z dôvodu neprítomnosti nedoručí doklady k úhrade, môže tieto doručiť splnomocnený zástupca spoločnosti Archia. V prípade, ak investor z dôvodu neprítomnosti nepotvrdí doklady k úhrade, môže tieto potvrdiť splnomocnený zástupca investora. Plná moc je v takýchto prípadoch doložená podpisom a pečiatkou investora a firmy Archia. Investor má právo overiť použitie nakupovaných materiálov a prác pri výstavbe nehnuteľnosti. Zostatok viazaného účtu k dátumu 31.12.2024, ktorý prevýši hodnotu 200 € banka odošle do 10.01.2025 na účet investora.


Rovnaké ustanovenia prevádzky viazaného stavebného účtu Archia, platia v účtovnom roku 2025, po uhradení splátky 4, ktorú uvádza karta NA PREDAJ. Obchodná dohoda by umožnila celkovú investíciu v období 2024-25 pre stavebné práce nehnuteľnosti vo výške 45 000 €. Podmienkou je zriadenie vecného bremena na toto obdobie, v prospech stavebných prác firmy Archia.  Cenu nehnuteľnosti stanovil autorizovaný stavebný znalec v septembri roku 2022 na 194 000 €, Tab. E.